Phát huy dân chủ, xây dựng đảng, chính quyền

Hòa mình vào ngày hội lớn của toàn dân, cử tri Hà Tĩnh đã đến các điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Mỗi lá phiếu là một niềm tin tưởng, hy vọng của cử tri gửi đến ứng viên mà mình đã lựa chọn.

Qua công tác giám sát bước đầu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cho rằng, công tác bầu cử ở Hà Tĩnh diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban MTTQ. Ngày 23/5, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai 3 đoàn công tác kiểm tra, giám sát tổ chức triển khai bầu cử tại một số điểm...

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Hương Khê luôn tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Trong suốt lịch sử...

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh và Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2021, sáng ngày 24/8/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Kỳ Anh và Viện Kiểm sát nhân dân thị xã phối hợp tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành pháp luật...

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Xuyên tổ chức giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp theo Quyết định 657-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2020 và 6...

Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Phạm Thị Thu Hà dẫn đầu vừa giám sát Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh về “Việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp theo Quyết định...

Trong giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh luôn chọn những vấn đề hóc búa, gắn liền với quyền và lợi ích thiết thực nhất của nhân dân. Chuyên đề giám sát “Công tác quản lý nhà nước đối với công chức địa chính - xây dựng - đô thị (nông thôn) và môi trường...

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ, thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống “chạy chức, chạy quyền”. Yêu cầu đặt...

Xây dựng Nhà nước pháp quyền là cách thức cơ bản để phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập...