TIN HOẠT ĐỘNG
 
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN
Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Sáng 9/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

PHÁT HUY DÂN CHỦ, XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
TÔN GIÁO, DÂN TỘC VÀ ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Chủ tịch Mặt trận cấp tỉnh có chức danh tương đương Phó Tổng cục trưởng

Theo kết luận của Bộ Chính trị, chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố thuộc Trung ương tương đương Phó Tổng cục trưởng. Nếu Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thì tương đương Tổng cục trưởng.