PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC TRONG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

10:21 14/06/2021

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Hương Khê luôn tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận các cấp. Xác định rõ vị trí, vai trò của mình, trong quá trình hoạt động, thời gian qua, MTTQ các cấp huyện Hương Khê luôn phát huy tốt vai trò là “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Điều đó thể hiện qua việc MTTQ các cấp đã phối hợp thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng các dự án trên địa bàn huyện. Đặc biệt, phối hợp duy trì tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, từng bước đổi mới theo hướng tăng cường hoạt động tiếp xúc theo chuyên đề; chú trọng công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên có rất nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ những cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, qua các kỳ tiếp xúc cử tri và qua nhiều kênh thông tin, Mặt trận các cấp trên địa bàn đã kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, kiến nghị đến các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết kịp thời và dứt điểm, tạo sự đồng thuận của cử tri và nhân dân, hạn chế việc khiếu nại kéo dài, gây bức xúc, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện ban hành kế hoạch triển khai Công tác mặt trận tham gia giám sát và xây dựng chính quyền để hướng dẫn MTTQ cấp cơ sở và các tổ chức thành viên cụ thể hóa các nội dung, hình thức thực hiện. Về nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, MTTQ các cấp, các tổ chức đoàn thể, phối hợp với hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các hình thức, lồng ghép trong chương trình, kế hoạch của tổ chức mình để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho nhân dân. Thông qua việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật, tinh thần làm chủ của nhân dân được coi trọng và phát huy hiệu quả, thể hiện ý thức, trách nhiệm công dân, nâng cao hiểu biết pháp luật, từ đó tăng cường ý thức chấp hành pháp luật đồng thời tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. MTTQ các cấp thường xuyên quan tâm và phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Phối hợp tuyên truyền, vận động chức sắc, đồng bào theo đạo chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội.

Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở, các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp, hoạt động hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt, thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức, tham gia các công trình, phần việc cụ thể trong các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh các cuộc vận động ở các địa phương, thu hút các tổ chức thành viên và đông đảo nhân dân tham gia, tiêu biểu nhất là Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, các hoạt động an sinh xã hội ngày càng được phát huy hiệu quả, MTTQ các cấp đã tuyên truyền, phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND các cấp, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, đảm bảo cuộc sống, số hộ vươn lên thoát nghèo, có đời sống khá ngày càng tăng, đến nay, hộ nghèo còn 4,98%, cận nghèo 5,06%.

Trong những năm qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tập trung tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực trên các mặt của đời sống xã hội. Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Mặt trận và tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nội dung cuộc vận động gắn với các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; chủ trì phối hợp trực tiếp làm việc với MTTQ và các đoàn thể các xã về đích hàng năm, các tổ chức thành viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình kinh tế, trọng tâm là đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình văn hóa, vườn mẫu, KDC kiểu mẫu, phong trào trồng cây, làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, vệ sinh môi trường, xây dựng các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư.

Ban Thường trực UBMTTQ Huyện thường xuyên tham gia tiếp dân định kỳ với Người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện theo quy định và tổ chức tiếp dân thường xuyên tại cơ quan. Hướng dẫn UBMTTQ các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện tốt việc tiếp dân, tham gia giải quyết những mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo ở địa phương nhằm hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp, góp phần hạn chế những mâu thuẫn và làm ổn định tình hình trong cộng đồng dân cư. MTTQ cấp cơ sở luôn quan tâm nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận trong nhân dân, lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để kịp thời phối hợp với chính quyền giải quyết các vụ việc vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở.

Hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp xã phát huy vai trò của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; việc triển khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đồng thuận xã hội, kết quả xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Cùng với hoạt động giám sát, MTTQ các cấp tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo Luật của Quốc hội, các dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền các cấp như: Các Chỉ thị, Nghị quyết, các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như: Việc nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân có nơi chưa sâu sát, kịp thời; hoạt động giám sát ở một số cơ sở hiệu quả chưa cao; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ còn hạn chế; công tác phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Từ những yêu cầu đặt ra đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay, được Đảng tin giao nhiều nhiệm vụ quan trọng; để phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Hương Khê xác định một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, thiết thực, hiệu quả; vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực, chủ động phản ánh, góp ý kiến, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, là cơ sở chính trị, là “cầu nối” góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Hai là , tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể hóa thành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của Mặt trận Tổ quốc các cấp, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

Ba là, tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, vận động Nhân dân tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trọng sạch, vững mạnh.

Bốn là , nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân gửi đến Ủy ban MTTQ các cấp.

Năm là, tích cực đề xuất với cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận, nhất là việc bố trí, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong huyện có phẩm chất, bản lĩnh chính trị và trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công tác Mặt trận, nhất là yêu cầu trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Với niềm tin vào sự đổi mới và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Hương Khê quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị của huyện Hương Khê, là cầu nối gần nhất giữa Đảng, chính quyền với nhân dân./.

Hà Văn Đàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương KhêÝ kiến bạn đọc