Văn bản chỉ đạo chung

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
44/2021/NQ-HĐND 16/12/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo...
51/2021/NQ-HĐND 16/12/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quy định chính sách khuyến khích phát...
06/KH-BCĐTCVĐ 28/09/2021 Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người... Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...
12-CT/TU 06/08/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối...
Công văn số 04 - CV/HĐTD Hội đồng tuyển dụng Đăng tải đề cương ôn tập của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và...