Văn bản MTTQ Tỉnh

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành Kế hoạch 17/KH-MTTQ-BTT ngày 30/8/2022 về tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 22/8/2022 về triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025

Ban Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 02/QĐ-BCTr ngày 29/8/2022 về việc phân bổ Quỹ Cứu trợ hỗ trợ 10 hộ gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà ở hư hỏng, xuống cấp do ảnh hưởng của thiên tai xây dựng nhà ở

Ban Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCTr ngày 14/7/2022 về việ phân bổ Quỹ Cứu trợ hỗ trợ 03 hộ gia đình bị hỏa hoạn thiêu cháy hoàn toàn nhà ở

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 08/QĐ-MTTQ-BTT ngày 30/03/2022 về việc chuyển kinh phí ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng dịch Covid-19

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 05/QĐ-MTTQ-BTT ngày 24/01/2022 về việc cấp kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 03/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/01/2022 về việc cấp kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 01/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/01/2022 về việc cấp kinh phí hỗ trợ người dân từ các tỉnh về quê tránh dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn mua nhu yếu phẩm thiết yếu

Ban Thưường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-MTTQ-BTT, ngày 10 tháng 3 năm 2022 thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch sô 03/KH-MTTQ-BTT, ngày 22 tháng 02 năm 2022 Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024