Tuyên truyền vận động nhân dân

Mô hình “Vận động Nhân dân hiến đất, hiến tài sản, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn đảm bảo tiêu chí theo quy định” tại thôn Long Sơn do Ủy ban MTTQ xã Tân Dân triển khai đã được công nhận là mô hình “Dân vận khéo” năm 2022 của...

Cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Huỳnh Tấn Phát gắn liền với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và có những cống hiến to lớn trong sự nghiệp cao cả này. Được Đảng, Nhà nước giao phó nhiều vị trí quan trọng khác nhau, dù ở cương vị nào, ông cũng đem hết...

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là điển hình của thế hệ “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”, là một tấm gương cao đẹp về ý chí, nghị lực của một chiến sĩ cộng sản kiên cường; một nhà lãnh đạo tài năng, khiêm nhường, gần gũi với các tầng lớp nhân dân;...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm, yêu cầu về liêm, chính đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trên nhiều bình diện, ở nhiều tầng bậc; qua đó, thể hiện một trí tuệ uyên bác, tầm nhìn chiến lược sâu rộng, phẩm chất đạo đức mẫu mực của một lãnh tụ kiệt...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có văn bản hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững...