Hình ảnh các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19