Công tác tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cúa các tổ chức, cá nhân ủng hộ Hà Tĩnh phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4