Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân ủng hộ, hỡ trợ bà con nhân dân vùng lũ Hà Tinh khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt
Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân ủng hộ, hỡ trợ bà con nhân dân vùng lũ Hà Tinh khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt