Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh chủ trì tổ chức Lễ ký kết nhận đỡ đầu, hỗ trợ cho các thành viên hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị quyết 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

18:33 26/06/2020

Sáng ngày 26/6/2020, Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh chủ trì tổ chức Lễ ký kết nhận đỡ đầu, hỗ trợ cho các thành viên hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị quyết 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại 4 xã, phường: Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Trinh và Kỳ Hoa.

Thị xã Kỳ Anh có 7 đối tượng thuộc 4 hộ nghèo được hỗ trợ theo chính sách được quy định tại Nghị quyết số 179 của HĐND tỉnh. Theo kế hoạch phân công hỗ trợ, đỡ đầu: Cơ quan khối dân huyện 01 đối tượng, cơ quan Huyện ủy 01 đối tượng, UBND huyện 01 đối tượng; 4 xã (Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Trinh và Kỳ Hoa) mỗi xã hỗ trợ 01 đối tượng.

Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ AnhÝ kiến bạn đọc