Ủy ban MTTQ Việt Nam 13 huyện, thành phố, thị xã

11:35 28/02/2020

1. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Kỳ Anh

2. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Anh

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Xuyên

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Tĩnh

5. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Hà

6. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Can Lộc

7. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lộc Hà

8. Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị xã Hồng Lĩnh

9. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nghi Xuân

10. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Thọ

11. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hương  Sơn

12. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hương Khê

13. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vũ QuangÝ kiến bạn đọc