Trước 20/4, hoàn thành GPMB khu tái định cư các hộ dân quanh Nà máy rác Phú Hà

22:21 01/03/2020

Đó là một trong những yêu cầu mà UBND tỉnh vừa đặt ra đối với UBND huyện Kỳ Anh nhằm thực hiện thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh và chủ trương đầu tư Dự án Bồi thường, hỗ trợ, di dời tái định cư các hộ dân xung quanh nhà máy xử lý rác thải tại xã Kỳ Tân của HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra tại Nhà máy Xử lý rác thải Phú Hà...

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo UBND huyện Kỳ Anh tổ chức thực hiện công tác bồi thường, GPMB tại vị trí xây dựng khu tái định cư, hoàn thành trước ngày 20/4/2019, bàn giao cho Công ty TNHH môi trường Phú Hà để thi công xây dựng hạ tầng khu tái định cư; phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc, giám sát Công ty TNHH môi trường Phú Hà thi công xây dựng đúng quy hoạch, thiết kế đã được phê duyệt, đảm bảo về chất lượng, kỹ thuật và tiến độ yêu cầu.

Tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Bồi thường, hỗ trợ, di dời tái định cư các hộ dân xung quanh nhà máy xử lý rác thải tại xã Kỳ Tân theo quy định tại Điều 40, Điều 47 - Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan; hoàn thành trước ngày 15/4/2019, trình Sở KH&ĐT, đồng thời gửi các Sở: TN&MT, NN&PTNT, Xây dựng, Tài chính để tổ chức thẩm định.

Tổ chức thông báo thu hồi đất (sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Bồi thường, hỗ trợ, di dời tái định cư các hộ dân xung quanh nhà máy xử lý rác thải tại xã Kỳ Tân được cấp có thẩm quyền phê duyệt), quyết định và tổ chức thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật về quản lý đất đai hiện hành.

Triển khai thực hiện và chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung liên quan đến Dự án Bồi thường, hỗ trợ, di dời tái định cư các hộ dân xung quanh nhà máy xử lý rác thải tại xã Kỳ Tân.

... và thăm hỏi, động viên các hộ dân sống quanh nhà máy

Cụ thể, tổ chức kê khai, kiểm kê hiện trạng và xác nhận nội dung kê khai, hoàn thành trước ngày 1/7/2019; lập phương án bồi thường GPMB dự án theo quy định, hoàn thành trước ngày 5/7/2019; công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (thời gian công khai 20 ngày), hoàn thành trước ngày 27/7/2019; tổ chức thẩm định, phê duyệt và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng trình tự quy định tại Khoản 5 Điều 28 Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 3/11/2014 của UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 5/8/2019; hoàn thành công tác chi trả bồi thường trước ngày 15/8/2019.

Công ty TNHH Môi trường Phú Hà tổ chức thi công xây dựng hạ tầng khu tái định cư, hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 15/8/2019.

Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở: TN&MT, NN&PTNT, Xây dựng, Tài chính và UBND huyện Kỳ Anh tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Bồi thường, hỗ trợ, di dời tái định cư các hộ dân xung quanh nhà máy xử lý rác thải tại xã Kỳ Tân, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 25/4/2019; theo dõi, đôn đốc UBND huyện Kỳ Anh hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo các mốc thời gian nêu trên, định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện Dự án Bồi thường, hỗ trợ, di dời tái định cư các hộ dân xung quanh nhà máy xử lý rác thải tại xã Kỳ Tân theo đúng kế hoạch; trong đó, chủ động tham mưu đảm bảo nguồn vốn thực hiện giai đoạn 1 của dự án với tổng mức khoảng 59,213 tỷ đồng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/8/2019.

Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND huyện Kỳ Anh hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, triển khai thực hiện theo đúng trình tự, chủ trương được duyệt và quy định của pháp luật hiện hành.

Theo BHTÝ kiến bạn đọc