Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

12:26 01/03/2020

Trong những năm qua, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả...

Trong những năm qua, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Phong trào “phát huy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân” được khơi dậy mạnh mẽ gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, văn hóa trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo được phát huy, cảnh quan môi trường được xây dựng và bảo vệ đảm bảo xanh, sạch, đẹp; ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nếp sống văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội , đảm bảo an ninh Tổ quốc  và xây dựng được hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được phát huy mạnh mẽ; góp phần quan trọng xây dựng con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện, nền tảng đạo đức xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được được củng cố, phát huy.

MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền vận động nguồn lực xã hội xây dựng thiết chế văn hóa. Ảnh: Nhà văn hóa thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc, Can Lôc

Trong 15 năm qua MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp giúp đỡ 75.560 hộ thoát nghèo, xây dựng được trên 11.983 mô hình sản xuất kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/ năm trở lên; hỗ trợ làm mới, nâng cấp, sửa chữa nhà ở cho 43.379 gia đình chính sách, hộ nghèo với tiền 300 tỷ đồng; huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 101 nhà văn hóa thể thao cấp xã; sửa chữa, nâng cấp và làm mới 1.622 nhà văn hóa khu dân cư, 1.148 khu thể thao và nhiều công trình phúc lợi khác với tổng trị giá hơn 3.140 tỷ đồng. Phong trào xây dựng làng xã văn hoá, công sở văn minh, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được phát động mạnh mẽ và đạt kết quả thiết thực. Đến nay, có 1.388/2.140 thôn, tổ dân phố văn hóa (đạt tỷ lệ 64,86%), 1.388/2144  KDC văn hóa (đạt 64,7%), 2.077 KDC có nhà văn hoá (đạt 96,8%), gần 100% KDC có quy ước, hương ước; toàn tỉnh có 112/262 xã, phường, thị trấn và 1.314/2.144 KDC đạt tiêu chí 3 không (Không ma túy, không cờ bài ăn tiền, không vi phạm an toàn giao thông). Đặc biệt, hằng năm, sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” ở khu dân cư rất hiệu quả, các nội dung phong trào thi đua, phần lễ và phần hội ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư tham gia, trở thành nét đẹp văn hoá trong các cộng đồng khu dân cư và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, chất lượng phong trào cũng như công tác phối hợp, hiệu quả ở một số địa phương chưa cao. Việc triển khai thực hiện ở một số địa phương còn biểu hiện chạy theo thành tích nên chưa phản ánh đúng thực chất, thực hiện phong trào đôi lúc thiếu liên tục và toàn diện. Còn một bộ phận nhân dân thiếu ý thức chấp hành nếp sống văn hóa, văn minh, trong đó một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa làm gương. Việc phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát quy trình bình xét các danh hiệu văn hóa chưa được thường xuyên, dẫn đến chất lượng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” có nơi chưa cao. Việc phối hợp, hướng dẫn nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả chưa được chú trọng. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận trong triển khai, thực hiện, đánh giá chất lượng phong trào còn hạn chế.

Từ thực tiễn trong những năm qua, để phát huy tốt hơn vai trò của MTTQ các cấp trong phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời gian tới, cần phát huy tốt một số giải pháp cơ bản là:

Thứ nhất , tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền, cán bộ làm công tác phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp; đồng thời cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nâng cao trách nhiệm của từng thành viên, chỉ đạo quyết liệt, bằng các giải pháp và cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ sở.

Thứ hai , MTTQ các cấp cần tăng cường phối hợp với ngành Văn hóa và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu, phát huy vai trò các thiết chế văn hóa, hệ thống báo đài, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo... giúp cho mỗi đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc mục đích ý nghĩa tác dụng, hiệu quả thiết thực của phong trào, cũng như nhân rộng các mô hình hay, tiêu biểu. Đẩy mạnh việc lồng ghép giữa thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác.

Thứ ba , phát huy vai trò chủ động, tích cực của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong việc triển khai thực hiện phong trào, gắn liền với triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và các chương trình xây dựng thôn mới, đô thị văn minh, phù hợp với thực tế từng địa phương, đơn vị, được nhân dân bàn bạc, thống nhất; lấy chất lượng, hiệu quả, lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu của phong trào.

Thứ tư , MTTQ các cấp cần tập trung hơn nữa trong việc phối hợp triển khai, hướng dẫn, đánh giá, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn, khối phố văn hóa, dòng họ văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và trách nhiệm trước cộng đồng.

Thứ năm , tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa MTTQ các cấp với các thành viên Ban chỉ đạo và ngành VH,TT &DL. Đặc biệt là phối hợp lồng ghép thực hiện tốt các nội dung của phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ Việt Nam phát động.

Bùi Nhân Sâm

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnhÝ kiến bạn đọc