Quán triệt, hướng dẫn thực hiện các nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM của HĐND tỉnh Hà Tĩnh

15:11 16/02/2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tiếp cận, phát huy các chính sách đạt hiệu quả cao nhất.

Sáng 16/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt đồng chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 16/12/2021 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022 - 2025.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã làm rõ một số yêu cầu cần thiết của việc ban hành các chính sách, đặc biệt là việc phổ biến, đưa chính sách vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Để đạt được mục tiêu tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, cần phải ban hành cơ chế, chính sách để góp phần cân đối nguồn lực. Trong khi nguồn lực trong cộng đồng dân cư và các địa phương còn rất hạn chế, ngân sách tỉnh còn khó khăn nên cần cơ chế kích hoạt để vừa tạo điều kiện giúp đỡ người dân và các địa phương còn khó khăn, vừa tạo thêm được nguồn lực xã hội hóa.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh

Đối với việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn trong giai đoạn 2022 - 2025, cần ưu tiên nguồn lực để thực hiện một cách thiết thực, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị, khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương, hỗ trợ các khâu thực sự cần thiết cho sản xuất hàng hóa, làm động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững.

“Để các chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng NTM, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tiếp cận, phát huy các chính sách đạt hiệu quả cao nhất” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Đại biểu địa phương tại các điểm cầu huyện, thị, thành phố.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành đã quán triệt, phổ biến các chính sách trong Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022 - 2025.

Các nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 đến 31/12/2025.

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt phổ biến, hướng dẫn thực hiện về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM

Chính sách Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND hướng tới 3 nhóm lớn: nhóm chính sách hướng tới an sinh xã hội có số đông đối tượng hưởng lợi trong sản xuất cho nông hộ; nhóm chính sách hướng tới vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; nhóm chính sách đầu tư phát triển nhằm tăng các chỉ số phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn.

Chi tiết Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND k èm theo

Chính sách Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND gồm: chính sách, cơ chế chung; chính sách, cơ chế đối với các xã chưa đạt chuẩn NTM; cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện Hương Khê, Kỳ Anh đạt chuẩn NTM, huyện Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà đạt chuẩn nâng cao, huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chi tiết Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND kèm theo

(Nguồn: Baohatinh.vn)Ý kiến bạn đọc