Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm

15:50 02/07/2020

Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang ra sức thi đua lao động, sản xuất, lập nhiều thành tích mới

Đại hội nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI (năm 2015) đến nay và vai trò của phong trào thi đua yêu nước đối với việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025.

Đây cũng là dịp để biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp Nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước; qua đó khơi dậy, động viên, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị ở các cơ quan, ban, ngành, đơn vị và các địa phương vững mạnh toàn diện.

Đại hội còn là dịp để rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, nhất là kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiên trên các lĩnh vực ở các đơn vị, địa phương, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Kế hoạch của UBND tỉnh đặt mục tiêu tổ chức đại hội đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; đồng thời gắn với sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII diễn ra trong 1,5 ngày, dự kiến tổ chức trong tháng 9 năm 2020 tại Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh (số 21 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

(Nguồn: Baohatinh.vn)Ý kiến bạn đọc