Khí thế nô nức hướng về “Ngày hội non sông”

09:11 14/04/2021

Đến thời điểm này, Thị xã Kỳ Anh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo yêu cầu, tiến độ, đúng luật định, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, tạo niềm tin của các tầng lớp Nhân dân, sẵn sàng hướng về Ngày hội non sông

Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thị xã Kỳ Anh được bầu 30 đại biểu tại 6 đơn vị bầu cử; HĐND 11 xã, phường được bầu tổng số 244 đại biểu tại 69 đơn vị bầu cử với 81 khu vực bỏ phiếu và 81 tổ bầu cử. Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021, ngay sau khi có Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chị thị số 46-CT/TU ngày 7/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thị xã đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử gồm 33 thành viên do đồng chí Bí thư Thị ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo; UBND thị xã thành lập Ủy ban Bầu cử (UBBC) gồm 15 thành viên do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã làm Chủ tịch UBBC. Đồng thời giao các đồng chí đoàn công tác theo Quyết định 15 - QĐ/ThU của Ban Thường vụ Thị uỷ chỉ đạo toàn diện các xã, phường trực tiếp chỉ đạo công tác bầu cử tại đơn vị mình phụ trách. Chỉ đạo 11/11 xã, phường thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử theo quy định của Luật. Đến nay, thị xã đã ban hành 79 văn bản triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử. Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên duy trì chế độ giao ban, thông tin, báo cáo hằng tuần để nghe UBBC và các cơ quan liên quan báo cáo kết quả, tiến độ triển khai các nội dung công việc bầu cử từ thị xã đến cơ sở.

Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 thống nhất sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa II

Để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Thị ủy đã thành lập các Đoàn công tác chỉ đạo trực tiếp công tác bầu cử tại các xã, phường. Các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã,  Ủy ban MTTQ thị xã đã tiến hành kiểm tra tại 11 xã, phường giám sát cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ, theo quy trình của từng đơn vị. Nội dung công tác kiểm tra, chủ yếu về các văn bản ban hành, phân công trách nhiệm thành viên trực tiếp chỉ đạo, việc xây dựng khung Kế hoạch theo mốc thời gian cụ thể. Đặc biệt, các đoàn kiểm tra quan tâm, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp; công tác tuyên truyền, phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua hướng về bầu cử, công tác nhân sự, cơ cấu thành phần đúng quy định; kết quả các Hội nghị hiệp thương, Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và công tác đảm bảo các điều kiện cơ sở, vật chất tại các địa điểm bầu cử...

Đồng chí Nguyễn Văn Hảo – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xã Kỳ Anh đã báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Thường trực UBMTTQ thị xã Kỳ Anh đã chủ động xây dựng Kế hoạch, đường găng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, MTTQ thị xã và các xã, phường đã thực hiện việc giới thiệu cơ cấu, số lượng đại biểu HĐND. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã và 488 người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo quy trình hiệp thương đã quy định. Tính đến ngày 07/4, thị xã Kỳ Anh đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 7/7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh cư trú trên địa bàn thị xã; 60/60 ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã và 488 ứng cử viên đại biểu HĐND các xã, phường. Kết quả 100% cử tri tham dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí giới thiệu các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026, cấp xã phường đạt từ 95% trở lên. Nhìn chung việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đã diễn ra sôi nổi, dân chủ, đảm bảo đúng luật, đúng tiến độ. Cử tri tin tưởng và thống nhất cao với những người ứng cử có đủ các tiêu chuẩn tham gia giới thiệu để bầu vào đại biểu HĐND các cấp.

Công tác tuyên truyền bầu cử và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn thị xã.

Để nâng cao nhận thức của người dân, tạo điều kiện cho người dân tham gia vào sự kiện lớn này, Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền và vận động bầu cử thị xã đã hướng dẫn, đôn đốc UBND xã, phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác trang trí, cổ động trực quan; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các phong trào thi đua bằng những công trình, phần việc thiết thực hướng về cuộc bầu cử được các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng sôi nổi, rộng khắp, tích cực, tự giác thực hiện. Song song với công tác tuyên truyền, công tác đảm bảo cơ sở vật chất cho bầu cử được thị xã Kỳ Anh chuẩn bị sớm. Ban Thường vụ Thị ủy ủy đã sớm chỉ đạo các phòng ban chuyên môn kiểm tra, rà soát các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để đề xuất sữa chữa, cải tạo xây dựng mới trên địa bàn phục vụ công tác bầu cử với tổng kinh phí trên 12,8 tỷ đồng, trong đó: Khởi công xây mới 03 nhà văn hóa ( TDP Hoàng Trinh -P. Kỳ Trinh, TDP Đông Phong, Tây Yên -P. Kỳ Thinh ); cải tạo, sửa chữa 43 nhà văn hóa và bổ sung, hoàn thiện trang thiết bị, khánh tiết trong các nhà văn hóa.

Là địa bàn kinh tế trọng điểm của tỉnh, trên địa bàn có hàng ngàn lao động ở các địa phương khác đang sinh sống, làm việc trong các doanh nghiệp, Dự án, Khu kinh tế... nên việc triển khai rà soát danh sách cử tri một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, công tác  đảm bảo an ninh trật tự được UBBC thị xã Kỳ Anh hết sức quan tâm. Chỉ đạo lực lượng công an thị xã và xã, phường nắm chắc, kiểm soát tình hình biến động của cử tri, chủ động xây dựng các phương án đảm bảo An ninh, trật tự và các điểm nóng có thể phát sinh trước, trong và sau cuộc Bầu cử. Đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững và ổn định, Nhân dân yên tâm, phấn khởi và tin tưởng hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày bầu cử, đây cũng là thời gian cao điểm để triển khai thực hiện các nội dung như: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3, lập và niêm yết danh sách cử tri, tổ chức các Hội nghị để các vị ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc, giới thiệu chương trình hành động, đồng thời tiếp tục hưởng ứng nhiều phong trào thi đua và chú trọng công tác tuyên truyền trước thềm Bầu cử...thị xã Kỳ Anh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo đường găng tiến độ bầu cử, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân thị xã về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, tạo ý chí và hành động trong toàn đảng, toàn dân về việc giới thiệu, bầu cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND các cấp.

Với niềm tin và khí thế mới, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Kỳ Anh quyết tâm thực hiện kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn thị xã thực sự là “ Ngày hội non sông”./.

Nguyễn Văn Hảo - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ thị xã Kỳ AnhÝ kiến bạn đọc