TOÀN TỈNH CÓ 931 TỔ HỢP TÁC VÀ 833 HỢP TÁC XÃ

16:12 16/01/2020

Theo đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn toàn tỉnh của UBND tỉnh, đến ngày 30/6/2015, toàn tỉnh có 931 tổ hợp tác và 833 hợp tác xã ...

Theo đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn toàn tỉnh của UBND tỉnh, đến ngày 30/6/2015, toàn tỉnh có 931 tổ hợp tác và 833 hợp tác xã (trong đó 788 HTX đang hoạt động, 45 HTX ngừng hoạt động, 6 HTX giải thể). Tổng doanh thu bình quân 1.200 triệu đồng/năm/HTX, lợi nhuận 200 triệu đồng/năm/HTX. Các THT trên địa bàn tỉnh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, quy mô không lớn, từ 3-8 hộ thành viên. Nhiều THT đã góp vốn, góp công để mở rộng sản xuất kinh doanh, đạt hiệu quả kinh tế cao. Dự kiến đến cuối năm 2015 toàn tỉnh có 899 HTX và 1.051 THT.

Thanh BìnhÝ kiến bạn đọc