MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ KHÁNH LỘC VỚI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

10:53 16/01/2020

4 năm gần đây, xã Khánh Lộc (Can Lộc) vươn lên mạnh mẽ về mọi mặt. Ông Nguyễn Duy Tịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã khẳng định, Khánh Lộc đổi mới nhanh được như hôm nay, phần lớn là nhờ tập trung vào xây dựng nông thôn mới

4 năm gần đây, xã Khánh Lộc (Can Lộc) vươn lên mạnh mẽ về mọi mặt. Ông Nguyễn Duy Tịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã khẳng định, Khánh Lộc đổi mới nhanh được như hôm nay, phần lớn là nhờ tập trung vào xây dựng nông thôn mới: Phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo có nhiều tiến bộ, thu nhập bình quân từ 11triệu đồng/ người/ năm 2011 lên 23,1 triệu đồng/ người/ năm 2014; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 18,7% năm 2011 xuống còn 2,7% năm 2014; các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn tăng lên; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy mạnh; hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; an ninh trật tự được đảm bảo...


Khánh Lộc là một trong những xã được tỉnh chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới từ năm 2011. Để thực hiện mục tiêu đó, xã đã triển khai tích cực thực hiện mô hình đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt bằng nhiều biện pháp, giải pháp; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các bộ phận chuyên môn tham mưu, tuyên truyền, vận động nhân dân thấu hiểu về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; các tầng lớp nhân dân đồng thuận, liên tục tham gia đóng góp trí tuệ, vật chất xây dựng nông thôn mới, tham gia thực hiện quy hoạch, phát triển sản xuất nông nghiệp... Xã lồng ghép nhiều chương trình, dự án trên địa bàn, kết hợp nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp với nguồn lực của nhân dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng. Khi mới bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã chỉ đạt 8 /19 tiêu chí, khi đó, 8 tiêu chí này vẫn chưa thực sự bền vững... Trong 4 năm, nông nghiệp, nông thôn ở đây đã được đầu tư lớn, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, phát triển thêm nhiều ngành nghề; phát triển thêm các mô hình sản xuất hàng hóa hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động.

Cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; người dân Khánh Lộc đã hiến 49.700 m2 đất, giải tỏa 20.313m hành lang giao thông, trong đó có 8.190 m tường rào, đóng góp xây dựng, nâng cấp 34,3 km đường bê tông, 25,1 km kênh mương cứng, nâng cấp Trụ sở làm việc của xã, trường học, Trạm y tế, 8 nhà văn hóa thôn và nhiều công trình phúc lợi khác với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng. Với sự năng động của người dân, toàn xã đã xây dựng 30 tổ liên kết sản xuất, 122 mô hình phát triển kinh tế các loại, mỗi mô hình doanh thu từ 50 triệu đến gần 01 tỷ đồng/năm; thành lập 4 hợp tác xã (kinh doanh tổng hợp; môi trường; chăn nuôi; sản xuất nấm, mây tre đan).


Thông qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới, Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tạo nguồn tín dụng cho hàng ngàn lượt hội viên, đoàn viên, nhân dân vay để phát triển sản xuất kinh doanh; phối hợp mở nhiều lớp tập huấn phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phòng trừ sâu bệnh, phổ biến kinh nghiệm sản xuất kinh doanh... Các hộ nông dân đã tự giác chuyển đổi tập quán canh tác lúa từ sản xuất vụ đông xuân với các loại giống dài ngày, chuyển sang sản xuất 100% diện tích vụ xuân với các loại giống ngắn ngày đạt năng suất và hiệu quả; tích cực đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp, hiện toàn xã đã có 65 máy cày, 4 máy gặt đập liên hợp, 45 máy tuốt lúa, 20 xe ô tô các loại, nhiều hộ đã đầu tư, mua sắm các loại máy, nông cụ phục vụ  sản xuất nông nghiệp. Mặt trận phối hợp tổ chức đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa... Sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân, Khánh Lộc đã có 7/9 thôn văn hóa các cấp, 9/9 thôn có nhà văn hóa, có sân chơi thể thao và nơi vui chơi của cộng đồng, 1189/1320 gia đình văn hóa. Song song với đó, Mặt trận đẩy mạnh thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, hỗ trợ người nghèo, vận động 124 triệu đồng xây dựng Quỹ tình nghĩa, phối hợp xây dựng 19 nhà tình nghĩa, xây dựng và bàn giao 19 nhà ở cho hộ nghèo, xây dựng 22 nhà ở cho đối tượng theo QuyÕt ®Þnh 22/2013/Q§ - TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ; hỗ trợ khám, chữa bệnh, hỗ trợ học hành cho một số người nghèo; phối hợp trao quà cho người có công, người nghèo trong các dịp lễ, tết... đã góp phần phát huy tình đoàn kết trong cộng đồng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người khuyết tật bằng tình thương, tiền của và ngày công đem lại niềm vui, động viên 150 hộ nghèo trong xã vươn lên. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai thường xuyên, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân và xuất hiện nhiều tấm gương điển hình làm theo gương Bác.

Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, Mặt trận và các đoàn thể đã huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng đến từng gia đình, dòng họ, chi đoàn, chi hội; phối hợp làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tổ chức truyền thông góp phần hạ tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên từ 1,2% năm 2011 xuống còn 0,8% năm 2014; tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt, thành lập hợp tác xã môi trường hoạt động có hiệu quả, các chi hội đoàn thể ở khu dân cư đăng ký tự quản 25 tuyến đường xanh, sạch, đẹp, vận động 100% hộ xây dựng các công trình vệ sinh đạt chuẩn...

Mặt trận phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phối hợp với một số doanh nghiệp tổ chức truyền thông về chất lượng và đưa hàng Việt về tận các khu dân cư phục vụ nhân dân, trong đó có các vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp. Việc thực hiện các chương trình phối hợp trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã nâng cao nhận thức và tạo thêm sức mạnh cho nhân dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện một số chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chăm sóc người có công và tổng rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đồng thời giám sát cán bộ, công chức nơi cư trú; phối hợp tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác hoà giải tiến hành kịp thời, cùng với chính quyền ổn định tình hình tại cơ sở, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc xã Khánh Lộc có nhiều chuyển biến tích cực, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân; giám sát việc thu, chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp; giám sát việc thi công các công trình xây dựng nông thôn mới... Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đạt nhiều kết quả thiết thực. Từ 2011 - 2014, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tham gia giám sát việc thi công 8 nhà văn hóa thôn, 17 tuyến kênh mương cứng, nhà đa chức năng của Trường Tiểu học, 6 phòng học trường Mầm Non, Trạm Y tế, 15 tuyến đường giao thông nông thôn...

Ông Mai Khắc Tám - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Lộc khẳng định, 4 năm (2011 -2014), Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cùng với Đảng bộ, chính quyền tập trung xây dựng nông thôn mới, bên cạnh đó là sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, của lãnh đạo huyện Can Lộc và nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhờ đó, Khánh Lộc đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đúng tiến độ, các lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được tăng lên.

T.HÝ kiến bạn đọc