Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

15:43 17/01/2020

Sáng 3/3/, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và ký cam kết thi đua năm 2017. Đến dự Hội nghị có đại lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện; cán bộ, công chức cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy trình bày Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 với 5 nội dung chính tuyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự... trên từng địa bàn dân cư:

Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bùi Nhân Sâm trình bày Kế hoạch thực hiện Chuyên đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nội dung của Kế hoạch bao gồm: Nghiên cứu lý luận về chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng về sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; khảo sát, tổng hợp đánh giá thực trạng hiện nay về sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh ta; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm các nội dung liên quan; nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh ta trong tình hình mới. Theo tiến trình của Kế hoạch, tháng 9/2017, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh sẽ trình kết quả thực hiện Kế hoạch lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và làm cở sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự thảo Nghị quyết chuyên đề nêu trên.

Việc triển khai các hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong năm 2017 sẽ tập trung giám sát hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên; hoạt động của Hội đồng nhân dân cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc; hoạt động của Ủy ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc; hoạt động của Toàn án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan điều tra và các cơ quan tiến hành tố tụng; hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Một sô đại biểu tham gia hội nghị thảo luận về kết quả đạt được, những hạn chế và nêu các giải pháp để thực hiện tốt hơn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong năm nay cũng như các hoạt động giám sát và nhất trí cao việc phối hợp thực hiện Kế hoạch về Chuyên đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội bảo đảm đúng tiến độ.

Sau khi hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017,  là lễ ký cam kết thi đua. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tham gia ký.

Phát biểu kết thúc Hội nghị,  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Từ Văn Diện nhấn mạnh những kết quả và hạn chế của việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua và nêu những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận năm 2017 góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh quốc phòng. Về công tác giám sát, Mặt trận các cấp báo cáo với cấp ủy và chọn một số hoạt động giám sát trong năm theo tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả của các cuộc giám sát...

Lê Đình ThọÝ kiến bạn đọc