Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

15:30 17/01/2020

Chiều 23/02, MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Những năm qua, MTTQ tỉnh đã có nhiều hoạt động hiệu quả: Hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị khác do Đảng lãnh đạo.

Ôn Từ Văn Diện - Ủy viên Ban TV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban  MTTQ tỉnh phát biểu

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được Đảng đoàn, Chi ủy, Ban Thường trực quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt,thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Mặt trận; ban hành các văn bản khẳng định vai trò, chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm của hệ thống  Mặt trận, từng ban, văn phòng, bộ phận cũng như từng cán bộ, công chức cơ quan MTTQ tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng quan liêu, hành chính hóa trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc...

Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đội ngũ đảng viên, công chức, người lao động đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ, số lượng đảng viên trẻ được kết nạp hàng năm đảm bảo chất lượng; việc quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ được quan tâm thường xuyên...

Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Anh Tuấn phát biểu

Bên cạnh kết quả đạt được, song việc đổi mới phương thức lãnh đạo ở cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số ít nghị quyết của cấp ủy ban hành chưa sát với thực tiễn; việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương đôi lúc còn chưa quyết liệt; chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo...

Trưởng Ban Tuyên giáo Bùi Sỹ Hưng phát biểu

Để khắc phục trong thời gian tới, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị một số nội dung lên cấp trên nhằm nâng cao hiệu quả của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đình ThọÝ kiến bạn đọc