MẶT TRẬN HÀ TĨNH THAM GIA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2015 - 2020

16:08 16/01/2020

Thực hiện Chỉ thị số 36- CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 11/HD-MTTW-BTT ngày 02/3/2015 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn Mặt trận tham gia công tác Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020...

Thực hiện Chỉ thị số 36- CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 11/HD-MTTW-BTT ngày 02/3/2015 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn Mặt trận tham gia công tác Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã kịp thời ban hành Hướng dẫn số 07/HD- MT ngày 20/3/2015 về công tác Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng phù hợp với tình hình địa phương, với 5 nội dung cụ thể. Tổ chức hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 157 của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020, Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác nhân sự, Kế hoạch 38 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp. Tiến hành khảo sát tình hình nhân sự chủ chốt của MTTQ các cấp, chủ động tham mưu cho cấp ủy phương án bố trí nhân sự chủ trì MTTQ cấp xã, cấp huyện tham gia cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp. Phân công các ban, cán bộ công chức phụ trách theo dõi công tác Mặt trận các huyện, thành phố, thị xã tập trung giành thời gian đi cơ sở để hướng dẫn, triển khai, đôn đốc và giám sát việc thực hiện ở cấp huyện và cơ sở… Trên cơ sở các nội dung công tác Mặt trận tham gia Đại hội Đảng bộ các cấp, Mặt trận tỉnh đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở chủ động phối hợp với các ngành thực hiện tốt 5 nội dung theo Hướng dẫn số 07 của MTTQ tỉnh và đạt nhiều kết quả tích cực.

Thứ nhất , về công tác tuyên truyền về Đảng và về Đại hội Đảng các cấp: Trên cơ sở Kế hoạch 38-KH/BTGTU ngày 06/01/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Hướng dẫn phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020 gắn với tuyên truyền về Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI và tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2015. Phối hợp tổ chức 1.403 cuộc tuyên truyền về lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng và các cấp ủy Đảng trong suốt 85 năm qua; về mục đích, ý nghĩa và kết quả của các kỳ Đại hội Đảng; về những thành tựu của đất nước sau 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015; về yêu cầu đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng cấp ủy Đảng trong nhiệm kỳ mới. Tổ chức 407 cuộc tuyên truyền về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 552 cuộc tuyên truyền về Đại hội Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 2.231 buổi sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng các cấp qua các nhiệm kỳ gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014- 2019. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tổng hợp 397 lượt ý kiến, kiến nghị với 7 nhóm vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm định kỳ hàng tháng và hàng quý phản ánh với Cấp ủy và Chính quyền cùng cấp; phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại nắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp. Ở cấp xã và các khu dân cư, thông qua Ban công tác Mặt trận và các hội nghị, sinh hoạt, các phương tiện truyền thanh để triển khai sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIII và các nội dung tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến người dân.

Thứ hai , về tổ chức cho nhân dân tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng các cấp: Căn cứ Hướng dẫn số 109 - HD/BTGTU ngày 27/5/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành hướng dẫn tổ chức cho nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. Ủy ban MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư căn cứ vào kế hoạch Đại hội của Đảng bộ cùng cấp đã tổ chức 2.231 cuộc hội nghị, sinh hoạt cho nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội. Việc tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng các cấp được thực hiện gắn với nhiệm vụ phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội. Ở cơ quan chuyên trách của MTTQ các cấp và các đoàn thể, cùng với công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ quan MTTQ và các cơ quan trong khối dân, đã tổ chức cho cán bộ, CCVC, người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng bộ cùng cấp và các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng theo kế hoạch hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cùng cấp.

Thứ ba , về tham gia công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp: Trên cơ sở nội dung các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp tham gia các ý kiến góp ý về công tác xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy cùng cấp; đã chủ động phối hợp Ban Tổ chức, ngành Nội vụ cùng cấp tiến hành khảo sát, rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ chủ trì Mặt trận cùng cấp và cấp dưới trực tiếp để chủ động tham mưu, kiến nghị với cấp ủy cùng cấp quan tâm chỉ đạo, xem xét giới thiệu đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ cùng cấp tham gia cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 05- HD/BTCTU ngày 09/9/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hướng dẫn Mặt trận các cấp, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phối hợp thực hiện công tác giám sát đối với đảng viên, cán bộ công chức ở địa bàn khu dân cư nơi cư trú, nhất là đối với những đồng chí cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo các cấp về việc gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; về giữ mối liên hệ với nhân dân ở địa phương; về phẩm chất, đạo đức, lối sống của các đồng chí đảng viên, cán bộ công chức và gia đình; về tính tích cực trong tham gia các hoạt động, các phong trào ở địa phương nơi cư trú… Trên cơ sở đó tổng hợp gửi đến cấp ủy các cấp xem xét. Sau Đại hội Đảng bộ cấp xã, đồng chí Chủ tịch Mặt trận 262/262 xã, phường, thị trấn đều tham gia Đảng ủy cấp xã, trong đó có 149 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy (chiếm tỷ lệ 56,87%); có 63 đồng chí Chủ tịch Mặt trận cấp xã không đủ điều kiện tuổi tái cử, nghỉ chế độ theo các quy định của Trung ương và của tỉnh (chiếm tỷ lệ 24,04%)…

Thứ tư , về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chào mừng Đại hội Đảng các cấp: MTTQ tỉnh phối hợp các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào thi đua, đăng ký các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới năm 2015, nhất là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, giúp đỡ hộ ngèo thoát nghèo bền vững và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với Người Hà Tĩnh ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong tỉnh...  Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng; toàn tỉnh đã có 110 xã, phường, thị trấn và 1.368 KDC đạt mô hình tiêu chí “3 không - không ma túy, không cờ bài ăn tiền, không vi phạm trật tự ATGT”; đăng ký xây dựng 412 KDC kiểu mẫu, 800 vườn mẫu có môi trường sống bền vững; đã vận động nhân dân hiến 168.246 m2 đất, đóng góp 1,07 triệu ngày công lao động, 42,2 tỷ đồng để xây dựng NTM; liên doanh, liên kết xây dựng được 700 mô hình kinh tế, thành lập 55 HTX, 174 tổ hợp tác; làm 296,44 km đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng; đã hỗ trợ làm mới 169 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 29 nhà ở cho hộ nghèo, tổng giá trị gần 1,7 tỷ đồng; tập trung rà soát và hỗ trợ 124 hộ nghèo có nhu cầu làm nhà ở tại 26 xã đăng ký về đích NTM năm 2015 với số tiền 2,48 tỷ đồng (mỗi hộ 20 triệu đồng), hỗ trợ 400 hộ nghèo ở các xã còn lại với số tiền 6 tỷ đồng để làm nhà ở (mỗi hộ 15 triệu đồng). Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được Mặt trận và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, làm chuyển biến nhận thức của người dân trong mua sắm, tiêu dùng; Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức các điểm giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm do các mô hình của hội viên sản xuất; Tỉnh đoàn tổ chức hội thi “Tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng hành cùng hàng Việt Nam”, LĐLĐ tỉnh tuyên truyền, vận động CBCC, người lao động hưởng ứng cuộc vận động, ưu tiên sử dụng sản phẩm hàng hóa sản xuất trong tỉnh…

Thứ năm , về phối hợp tổ chức các hoạt động sau Đại hội Đảng bộ cấp xã, cấp huyện: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã, cấp huyện phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ cùng cấp, như phối hợp tổ chức các chương trình dạ hội văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội, phối hợp báo cáo nhanh kết quả của Đại hội cùng cấp và phát động thi đua chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ cấp xã, cấp huyện.

Những kết quả bước đầu trong công tác Mặt trận tham gia Đại hội Đảng các cấp đã tạo ra động lực mới để MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Võ Anh Tuấn

UVTT, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnhÝ kiến bạn đọc