Lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021

10:32 17/01/2020

Sáng ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thảo luận, thỏa thuận thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Từ Văn Diện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bùi Nhân Sâm chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban bầu cử tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 32 tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Sở Nội vụ tỉnh.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bùi Nhân Sâm báo cáo tình hình giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Căn cứ vào kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành đúng nội dung, thủ tục, trình tự: Họp ban lãnh đạo dự kiến giới thiệu người ứng cử; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác của người được giới thiệu ứng cử; hội nghị ban lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2011 - 2016; nộp hồ sơ ứng cử và các văn bản liên quan đúng quy định của pháp luật. Những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã được cử tri nơi công tác nhận xét và tín nhiệm đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định tại Điều 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương. Sau khi được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân tỉnh để trình Hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số lượng 118 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu, trong đó có 48 nữ (40,7%), 24 trẻ (20,3%), 10 người ngoài đảng (8,5%), không có người tự ứng cử.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ gửi danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử cùng địa chỉ nơi cư trú cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn (nơi có người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cư trú thường xuyên) ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn phối hợp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cư trú thường xuyên trong thời gian từ ngày 20/3 - 12/4 và có thể kết thúc sớm hơn nhưng không ngoài thời gian quy định. Về số lượng cử tri tham dự, nếu nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể nhưng phải bảo đảm trên 50% số cử tri tham dự; nơi có từ 100 cử tri trở lên thì phải bảo đảm ít nhất là 55 cử tri tham dự.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Từ Văn Diện đề nghị Mặt trận Tổ quốc cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp, nơi có người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cư trú thường xuyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bảo đảm dân chủ, đúng luật, đúng nội dung, thủ tục, trình tự và thời gian theo quy định, chuẩn bị tốt cho Hội nghị hiệp thương lần thứ ba sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ 13-17/4.

Lê Đình ThọÝ kiến bạn đọc