KẾT QUẢ MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

11:10 16/01/2020

Phong trào chung sức xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được Mặt trận các cấp tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc các xã, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư xây dựng chương trình kế hoạch, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; vận động nhân dân hiến 168.246 m2 đất, đóng góp 1,07 triệu ngày công lao động, 42,2 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới; xây dựng các mô hình quy mô vừa và nhỏ trong chăn nuôi, trồng trọt… Đến cuối năm 2014, toàn tỉnh đã có 26 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, đạt 11,06% (bình quân cả nước đạt 8%); năm 2015 phấn đấu có thêm 26 xã về đích nông thôn mới (đạt 22,1%). Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn rà soát hộ nghèo có nhu cầu làm nhà ở tại 26 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2015, theo đó, phân bổ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ hoàn thành tiêu chí về nhà ở, đến nay 11/11 huyện, thành phố hoàn thành việc khảo sát với tổng số 126 hộ nghèo có nhu cầu làm nhà ở cần được hỗ trợ. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã  xây dựng được 700 mô hình kinh tế, thành lập 38 HTX, 174 tổ hợp tác; tập trung xây dựng 412 khu dân cư kiểu mẫu, 800 vườn mẫu; làm 296,44 km đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng.

Võ Anh TuấnÝ kiến bạn đọc