Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị lấy ý kiếm nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

10:36 17/01/2020

Chiều 21/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Từ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đồng chí Bùi Nhân Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo 63 cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 32 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021 cư trú thường xuyên tại thôn, tổ dân phố (không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn).

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bùi Nhân Sâm trình bày nội dung, thủ tục, trình tự việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã phối hợp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị; thành phần dự hội nghị do Trưởng Ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mời. (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã; người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị của các ứng cử viên được mời tham dự hội nghị). Số lượng cử tri tham dự hội nghị, nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể nhưng phải bảo đảm trên 50% số cử tri tham dự; nơi có từ 100 cử tri trở lên thì phải bảo đảm ít nhất là 55 cử tri tham dự.

Chủ trì hội nghị tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; nói rõ mục đích, yêu cầu của hội nghị; giới thiệu Thư ký hội nghị để hội nghị quyết định; báo cáo số cử tri được mời, số cử tri có mặt; giới thiệu danh sách người ứng cử; đọc tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 22 của Luật tổ chức Quốc hội (đối với hội nghị cử tri lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội), tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 của Luật tổ chức chính quyền địa phương (đối với hội nghị cử tri lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân) và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 37 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015.

Thư ký hội nghị đọc tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử. Cử tri phát biểu ý kiến đối với từng người ứng cử. Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử phát biểu ý kiến.

Hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử Tổ kiểm phiếu từ ba đến năm người. Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng bỏ phiếu kín, thì phiếu tín nhiệm của cư tri nơi cư trú phải có dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã hoặc của Ủy ban nhân dân cùng cấp. Trên phiếu tín nhiệm ghi rõ họ và tên của những người ứng cử. Nếu có nhiều người ứng cử thì ghi rõ họ và tên của những người ứng cử, xếp theo vần chữ cái A, B, C... Cử tri gạch tên người ứng cử mà mình không tín nhiệm và bỏ vào hòm phiếu. Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết. Hội nghị thông qua biên bản hội nghị cử tri theo mẫu số 02/BCĐBQH,ĐBHĐND-UBTVQH.

Thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm ký 2016 - 2021; hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người tự ứng cử được tiến hành từ 20/3-12/4.

Các đại biểu tham dự Hội nghị được hướng dẫn thêm một số nội dung: Việc xác minh và trả lời các vụ việc cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, thực hiện theo Điều 46 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; việc xác minh và trả lời các vụ việc đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo Điều 55 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được, thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được tổ chức tương tự. Việc xác định nơi tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với một số trường hợp cụ thể: Người ứng cử là cán bộ được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều động công tác hiện đang ở tại nhà công vụ, nhà khách; người ứng cử là sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang; người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu về.

Lê Đình ThọÝ kiến bạn đọc