Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác Mặt trận

15:46 17/01/2020

Ngày 03/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác Mặt trận. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh có ông Từ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; toàn thể cán bộ công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các thành viên BanThường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã.

Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phổ biến 5 nhóm nhiệm vụ trong tâm công tác Mặt trận năm 2017: Một là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ;

Hai là: Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ;

Ba là: Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh ;

Bốn là: Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân ;

Năm là: Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới .

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày và phân tích sâu Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các đại biểu dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận về những nội dung liên quan đến công tác Mặt trận trước mắt cũng như lâu dài; nêu những khó khăn trong các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiệm vụ của Mặt trận các cấp ngày càng nhiều, đòi hỏi nhiều về chuyên môn, nghiệp vụ mới đáp ứng được. Trong khi đó, các nguồn lực của Mặt trận còn có nhiều khó khăn, nhất là khó khăn về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp thời gian tới tăng cường phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị do Đảng lãnh đạo, trước mắt là những nội dung trọng tâm công tác Mặt trận năm 2017 góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương.

Đ.TÝ kiến bạn đọc