HIỆU QUẢ CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở NGHI XUÂN

10:52 16/01/2020

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, các ban, ngành liên quan, sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư đã tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” khơi dậy tiềm năng, tạo thành sức mạnh đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, các ban, ngành liên quan, sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư đã tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” khơi dậy tiềm năng, tạo thành sức mạnh đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu, MTTQ các cấp, Ban công tác Mặt trận đã phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế: Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất hàng hóa có hiệu quả cao; áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ...Các chi hội của các đoàn thể phối hợp cung cấp các sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi, hoặc không thu lãi; hộ trợ cây, con giống. Chỉ tính 5 năm gần đây, Hội Phụ nữ các cấp cho vay 89 tỷ đồng với 4.365 lượt hội viên vay, Hội Nông dân cho vay 318 tỷ đồng với 10.309 lượt hội viên vay, Đoàn Thanh niên cho vay 20 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh cho vay 10 tỷ đồng, Hội Người mù cho hội viên vay 236 triệu đồng. MTTQ các cấp đỡ đầu 135 mô hình xây dựng nông thôn mới, vận động cải tạo 300 ha ruộng, xây dựng 5 vườn mẫu, xây dựng cánh đồng mẫu sản xuất lúa; phối hợp với các đoàn thể vận động liên kết hộ phát triển kinh tế trang trại, dịch vụ, thành lập các tổ khuyến nông, lâm, ngư... theo cơ chế, chính sách khuyến khích của tỉnh, của huyện. Cuộc vận động đã góp phần nâng cao thu nhập của người dân, bình quân thu nhập tăng từ 1,5 triệu đồng/ người năm 1995 lên 23 triệu đồng (ước đạt) năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/ năm (Qua 2 lần nâng chuẩn đói nghèo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), năm 2014, toàn huyện đã có hàng ngàn hộ giàu, hộ khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 10,15%.

Cuộc vận động đã phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của nhân dân ta “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân”, tạo thêm sức mạnh cho MTTQ đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện. Đó là các hoạt động quyên góp tiền của, công sức và  thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; vận động xây dựng Quỹ tình nghĩa, xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; các hoạt động nhân đạo, từ thiện đã góp phần giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như ốm đau dài ngày, gặp rủi ro trong cuộc sống. Tính từ năm 2008 đến nay, người dân Nghi Xuân đã quyên góp hàng tỷ đồng, hàng vạn ngày công làm mới 108 nhà tình nghĩa, nâng cấp 36 nhà tình nghĩa, trao tặng 621 sổ tiết kiệm tình nghĩa, trao tặng hàng vạn suất quà cho người có công, người nghèo trong các dịp lễ, tết... Qua đó, cùng với Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Về phát huy dân chủ, tuân thủ pháp luật, hương ước, quy ước, thông qua thực hiện cuộc vận động, các Ban công tác Mặt trận thôn, xóm, tổ dân phố phối hợp tổ chức tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các buổi họp dân và hoặc tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân theo hướng luôn luôn thực hiện đúng các quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân không ngừng được nâng cao. Tỷ như, các nghị quyết của HĐND, UBND cấp xã thường được người dân bàn bạc, tham gia ý kiến trước khi thông qua bằng các cuộc họp dân do Ban công tác Mặt trận phối hợp tổ chức. Mặt khác, 167 khu dân cư (sau khi sáp nhập) đều xây dựng hương ước, quy ước phù hợp với pháp luật, được đông đảo nhân dân thực hiện tốt. Các mô hình tự quản, các câu lạc bộ sinh hoạt theo nhóm góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư: “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”; “Toàn dân bảo đảm an toàn giao thông”; “Phong trào ba không”... Việc hòa giải tốt ở địa bàn dân cư của 167 tổ hòa giải đã góp phần dập tắt những xích mích, bất đồng có nguy cơ trở thành những vụ việc nghiêm trọng; việc cảm hóa, giáo dục những người vi phạm pháp luật ở cộng đồng (Thực hiện Đề án 01-138/CP) là một trong những minh chứng sinh động về hiệu quả của cuộc vận động, Ban công tác Mặt trận, người dân đã đem tình thương và lẽ phải để cảm hóa, giáo dục nhiều người từng lầm lỗi thay đổi nhận thức, hành vi trở thành công dân tốt.

Cuộc vận động đã khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, môi trường... huy động các nguồn lực từ cộng đồng dân cư chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, chăm lo sức khỏe ban đầu, xây dựng các thiết chế văn hóa, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. MTTQ các cấp, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã phối hợp vận động sức dân góp công, của cùng với Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng như trường học, trạm xá, đường giao thông, nhà văn hóa... Đến nay, Nghi Xuân đã có 31 trường học,19 Trạm Y tế cấp xã đạt chuẩn Quốc gia. Chỉ tính từ năm 2008 đến nay, toàn huyện làm mới 313 km đường bê tông, 32,11 km kênh mương nội đồng và hàng trăm công trình phục vụ dân sinh với sự đóng góp sức dân (gần 50%), làm cho bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại. Việc cưới, việc tang, lễ hội đã được thực hiện theo nếp sống văn minh. Cuộc vận động đã tạo sức mạnh cho mỗi khu dân cư giải quyết vấn đề môi trường trong bối cảnh hiện nay kinh tế phát triển, kéo theo đó là môi trường bị hủy hoại. Với phong trào “ Sạch nhà, sạch làng, tốt ruộng”, hàng tháng, Hội Phụ nữ làm vệ sinh môi trường vào ngày 08, Hội Nông dân làm vệ sinh môi trường vào ngày 14, Đoàn Thanh niên làm vệ sinh môi trường vào ngày 26; nhân dân được vận động tích cực tham gia trồng rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, trồng cây xanh... Đến năm 2014, đa số khu dân cư có sân chơi thể thao, nơi vui chơi của cộng đồng; phong trào luyện tập thể dục, thể thao, văn nghệ diễn ra thường xuyên ở các thôn, xóm, tổ dân phố; số gia đình văn hóa của toàn huyện là 22.494 (81,6%), 7.016 gia đình thể thao; số khu dân cư văn hóa 85 (50,9%), không có khu dân cư yếu kém.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ở từng địa bàn dân cư, Nghi Xuân thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị trên từng khu dân cư làm cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị với Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền sở tại; giám sát cán bộ, đảng viên, công chức sinh sống trong cộng đồng.

Mặt trận các cấp, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nâng cao chất lượng Cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới (đô thị văn minh) nhằm thực hiện tốt hơn nữa việc lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, xây dựng từng khu dân cư có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an toàn, văn minh.

P.TÝ kiến bạn đọc