HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC Ở XÃ THẠCH TRUNG

10:58 16/01/2020

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiêm vụ trọng tâm, thường xuyên trong 4 năm qua của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân nơi đây

Xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) có 2.446 hộ với 9.317 nhân khẩu trong đó, 70% đồng bào theo Đạo Công giáo.Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiêm vụ trọng tâm, thường xuyên trong 4 năm qua của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân nơi đây. Theo đó, việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; bảo đảm an ninh trật tự, từng bước nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Mặt trận phối hợp với chính quyền và các đoàn thể đã kiên trì tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, nông dân: Chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nhiều mô hình kinh tế, đưa khoa học, công nghệ vào phát triển sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Xã đã xây dựng và nhân rộng nhiều cách làm hay, mô hình tốt: Mô hình trồng nấm rơm của chi hội Nông dân xóm Đoài Thịnh, cơ sở nuôi gà đẻ trứng của ông Lưu, cơ sở chăn nuôi tổng hợp của gia đình chị Phượng ở xóm Thanh Phú, cơ sở sản xuất bánh ngọt của anh Phan Văn Đương, xóm Trung Phú sản xuất lúa chất lượng cao, hợp tác xã Hải Ninh nuôi trồng thủy sản. Điều đáng mừng là Thạch Trung đã thành lập 2 hợp tác xã nông nghiệp, 1Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động hiệu quả. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 2 con số liên tục trong  nhiều năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,8%/. Xã triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất các cơ chế, chính sách của tỉnh, của thành phố; công tác quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, giảm nghèo, tăng thu nhập; huy động nhiều nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể vận động nhân dân hiến 6.950 m 2 đất, tháo dỡ nhiều tường rào để mở rộng đường giao thông; vận động nhân dân thực hiện tốt quy hoạch, giải phóng mặt bằng đường vào trung tâm 2 xã Thạch Trung, Thạch Hạ, xây kè chắn sóng đi qua đê Hoàng Bần, kênh tiêu úng Đồng Nạp, xây hệ thống thoát nước 2 bên trục đường trong khu dân cư. Trong 4 năm qua, toàn xã đã làm 23 km đường giao thông nông thôn, 5,6 km đường bê tông nội đồng, 12 km kênh mương tiêu úng...Song song với việc giúp người nghèo phát triển sản xuất, công tác tiếp nhận, phân bổ, vận động, sử dụng Quỹ vì người nghèo để làm nhà ở cho hộ nghèo đạt hiệu quả cao. Từ 2010, đến hết tháng 11/2014, toàn xã làm 85 nhà đại đoàn kết.

Hoạt động của mô hình tự quản, câu lạc bộ xây dựng đời sống văn hóa theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới: Mặt trận Tổ quốc xã nhận đỡ đầu Ban công tác Mặt trận xóm Đức Phú xây dựng làng văn hóa, vận động làm nhà cho hộ nghèo, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, Hội Phụ nữ xây dựng câu lạc bộ “Không có tệ nạn xã hội”, câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm, Hội Nông dân xây dựng mô hình trồng nấm, mô hình trồng bí xanh, phối hợp tập huấn nuôi gà, Đoàn Thanh niên đóng góp ngày công làm nhà cho hộ nghèo, Hội Cựu chiến binh lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên các trục đường khu dân cư...

Người dân Thạch Trung làm đường giao thông nông thôn

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được đẩy mạnh, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền  bảo vệ môi trường theo hình thức tự quản; vận động nhân dân thực hiện các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào 3 không: Không ma túy, không cờ bạc ăn tiền, không vi phạm an toàn giao thông” và các đề án, chương trình phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình xây dựng Khu dân cư văn hóa, Gia đình văn hóa. Thạch Trung đã có 8/13 xóm đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, trong đó có 2 xóm Đoài Thịnh và Tân Trung được cấp tỉnh công nhận, các xóm Đông Tiến, Thanh Phú, Tân Phú, Liên Phú, Nam phú, Bắc Quang được thành phố công nhận, các xóm Đức Phú, Trung Phú, Nam Quang đã đăng ký xây dựng “Làng văn hóa”; 2.036 gia đình văn hóa (83,2%).

Công tác tôn giáo của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã tập hợp, động viên đồng bào công giáo thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuốc sống “tốt đời đẹp đạo” thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên chúc mừng các Linh Mục, dòng tu, Hội Đồng Mục Vụ và bà con giáo dân các xứ, họ trong các ngày lễ trọng. Mặt trận phối hợp với Ban Tình thương của Xứ Vạn Hạnh, Ban bác ái xứ Chân Thành làm nhà ở cho hộ nghèo, khám và cấp thuốc cho người già...

Chương trình xây dựng nông thôn mới hợp với lòng dân, được nhân dân Thạch Trung đồng tình ủng hộ và trở thành mục tiêu, động lực để toàn dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Người  dân Thạch Trung đã góp công sức và hàng tỷ đồng cùng với Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, thủy lợi và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể  đã quan tâm và làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng hội viên, đoàn viên, hộ gia đình; tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng pháp luật, xây dựng chính sách: Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật Đất đai 2003 (sửa đổi) và các văn bản của Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Công tác giám sát của Mặt trận xã có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian gần đây, tập trung giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân: Giám sát việc thu, chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp; các công trình xây dựng trên địa bàn; các chính sách kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh xã hội...

V.YÝ kiến bạn đọc