Đức Thọ: Tổ chức ký kết phối hợp hoạt động giữa UBND huyện với MTTQ, các đoàn thể CT-XH năm 2020

19:02 11/03/2020

UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT - XH huyện ký kết chương trình phối hợp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Các nội dung chương trình tham gia phối hợp gồm: Tập trung các nguồn lực thực hiện có hiệu quả để phát triển kinh tế và xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 19/5/2020. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là: Quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý ngân sách, xây dựng cơ bản…tăng cường công tác giám sát, phản biện, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân; củng cố nền quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt đơn thư kiếu nại, tố cáo của công dân, nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong đó chú trọng phối hợp triển khai nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới, động viên các nguồn lực xã hội, con em xa quê, phát huy sức mạnh của nhân dân vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Phối hợp quản lý và thực hiện tốt công tác dân tộc - tôn giáo trên địa bàn huyện; tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu trong hệ thống chính trị cấp huyện.

Đ/c Võ Công Hàm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện...

và đ/c Bùi Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm đã ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp hoạt động giữa Thường trực Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện với các Phòng, Ban UBND huyện trong thời gian qua; đồng chí cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể, đề nghị các đơn vị căn cứ chương trình phối hợp công tác năm 2020, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, cần cụ thể hóa các nội dung, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ đến tận cơ sở, phấn đấu đạt kết quả cao nhất góp phần chào mừng Đại hội đảng các cấp và huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Vũ Cương- Ủy ban MTTQ huyện Đức ThọÝ kiến bạn đọc