Tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015

12:01 01/03/2020

Ngày 09/01/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông – Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp “Tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015

Theo đó, nội dung tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách ưu đãi người có công bao gồm:

1. Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, bao gồm:

- Kết luận số 63 - KL/TW ngày 27/5/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “về trợ cấp ưu đãi người có công”;

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 và Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 của UBTVQH về thực hiện chính sách ưu đãi người có công;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương về thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

2. Tuyên truyền về kết quả thực hiện rà soát và thực hiện chính sách đối với 7 đối tượng người có công ở các địa phương, bao gồm: gia đình liệt sỹ, thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng.

3. Tuyên truyền về kết quả đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân tham gia giúp đỡ, chăm sóc người có công với nước; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” ở địa phương, đơn vị; những gương tiêu biểu thực hiện tốt chính sách người có công. Hiệu quả việc giám sát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng của Mặt trận và các tổ chức thành viên; phê phán, lên án các hành vi vi phạm chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

4. Tuyên truyền các điển hình người có công với cách mạng vượt khó, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, kết quả thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng ở các địa phương.

5. Tuyên truyền kết quả rà soát, giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền ở cơ sở.

Tiến độ thực hiện Chương trình được bắt đầu từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015.Ý kiến bạn đọc