Kế hoạch Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

11:57 01/03/2020

Quyết định số 3770/ QĐ-UBND ngày 27.11.2013 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh được ban hành kèm theo Kế hoạch này

Theo Kế hoạch này, tiếp tục duy trì ổn định các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT; mở rộng các nhóm đối tượng: Năm 2014 đạt trên 69%, năm 2015 tỷ lệ trên 70% và đến năm 2020 có trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu KCB của người tham gia BHYT. Bảo đảm cân đối thu – chi quỹ bảo hiểm y tế: Thực hiện các biện pháp để kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Kế hoạch của UBND tỉnh đưa ra giải pháp hỗ trợ tăng tỷ lệ bao phủ BHYT một số nhóm đối tượng: Đối với các nhóm đối tượng đã đạt tỷ lệ bao phủ trên 90% thì tiếp tục duy trì và phát triển tăng tỷ lệ bao phủ bằng các giải pháp nâng cao chất lượng, tăng cường tiếp cận các dịch vụ y tế đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT. Đối với các nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia BHYT còn thấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tính hấp dẫn của BHYT, tổ chức tốt hệ thống đại lý thu BHYT đảm bảo người có nhu cầu được tiếp cận với thông tin về BHYT và thuận lợi cho đối tượng tham gia, áp dụng các giải pháp cụ thể phù hợp với từng nhóm đối tượng như sau:

*Nhóm người lao động trong các doanh nghiệp

- Cơ quan BHXH phối hợp với các ngành liên quan rà soát, yêu cầu các doanh nghiệp tham gia BHTY đầy đủ cho người lao động theo quy định. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm. Phấn đấu đến năm 2015 tất cả các doanh nghiệp tham gia BHYT đầy đủ cho người lao động.

- Củng cố cơ sở y tế trong các cơ quan, doanh nghiệp lớn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động tại nơi làm việc.

+ Định kỳ 6 tháng và hàng năm, cơ quan BHXH báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện BHYT của các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời đề xuất các giải pháp để chỉ đạo thực hiện.

*Người thuộc hộ gia đình cận nghèo (trừ đối tượng hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng 100% theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 08.5.2013 của Thủ tướng Chính phủ)

- Giao Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về việc huy động nguồn lực để hỗ trợ mức đóng còn lại sau khi ngân sách trung ương đã hỗ trợ 70% theo Quyết định 797/QĐ-TTg ngày 26.6.2012 của Thủ tướng Chính phủ cho người cận nghèo tham gia BHYT năm 2014 và những năm tiết theo. Phấn đấu 100% người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. Cụ thể cơ chế hỗ trợ như sau:

+ Ngân sách trung ương: Hỗ trợ 70% mệnh giá thẻ;

+ Dự án hỗ trợ y tế Bắc Trung Bộ: Hỗ trợ 5% mệnh giá thẻ (đén năm 2015);

+ Ngân sách địa phương hỗ trợ số còn lại: 25% mệnh giá thẻ.

 • Học sinh, sinh viên
 • Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác BHYT học sinh. Phấn đấu năm 2014 đạt 95% và đến năm 2015 có trên 98% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.
 • Phát triển và nâng cao chất lượng y tế trường học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo các trường học đều có phòng y tế theo quy định, hoạt động có hiệu quả, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển BHYT học sinh, sinh viên, tỷ lệ tham gia BHYT là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo. Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT đạt 100% là một trong những tiêu chuẩn để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại Quyết định 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 • Hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình
 • Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo bình xét hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình (sau khi Nhà nước ban hành tiêu chí hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình), chuyển danh sách sang cơ quan BHXH để triển khai thực hiện và lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng; chuyển Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện. Phấn đấu đến năm 2015 đạt 15% và đến năm 2020 đạt trên 30% số người tham gia bảo hiểm y tế.
 • Thực hiện đóng BHYT theo hình thức hộ gia đình theo quy định của Luật BHYT. UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ tiêu hàng năm về vận động các hộ gia đình tham gia BHYT. Xác định trách nhiệm của UBND cấp xã, phường, thị trấn trong việc triển khai thực hiện BHYT hộ gia đình và đưa chỉ tiêu BHYT hộ gia đình trên địa bàn vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 • Nhóm tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế
 • Cơ quan BHXH phát triển mở rộng đại lý thu, đề xuất phù hợp với cơ quan có thẩm quyền mức chi phí thù lao để đảm bảo cho đại lý hoạt động đạt hiệu quả cao.
 • Tích cực vận động tham gia bảo hiểm y tế hình thức theo hộ gia đình và thực hiện giảm trừ mức đóng theo quy định. Phấn đấu đến năm 2015 đạt 15%, đến năm 2020 đạt 30% số người tham gia bảo hiểm y tế.

Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh:

 • Phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Y tế tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; đặc biệt chú trọng đến đối tượng hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nông dân có mức sống trung bình đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT.
 • Tham gia đề xuất cơ chế chính sách bảo hiểm y tế đối với một nhóm đối tượng: Người cao tuổi chưa thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT, người cận nghèo...
 • Phối hợp giám sát, đánh giá thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT và việc triển khai kế hoạch của tỉnh.


Ý kiến bạn đọc