ỦY BAN MTTQ HUYỆN NGHI XUÂN HOÀN THÀNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CẤP CƠ SỞ, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

10:32 26/04/2024

Thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-MTTQ-BTT ngày 25/9/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiềm kỳ 2024 -2029; Chỉ thị số 33-CT/HU ngày 11/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân về Lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nghi Xuân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ngày 26/9/2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Cấp ủy các xã, thị trấn đã ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội MTTQ các xã, thị trấn.

Trong quá trình triển khai, chuẩn bị các nội dung và công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn luôn được sự theo dõi và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, các ngành và các đoàn thể nhân dân của các xã, thị trấn.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024 -2029 với tinh thần dân chủ, khí thế sôi nổi đã hiệp thương dân chủ cử 617 vị tham gia vào Ủy viên Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn với cơ cấu, thành phần đại diện cho các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố, cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng  lớp Nhân dân , tôn giáo, các thành phần kinh tế và các lĩnh vực, cán bộ chuyên trách các xã, thị trấn, trong đó  tổng số Ủy viên là người ngoài Đản: 159 vị;  tổng số Ủy viên Ủy ban là nữ: 265 vị, tổng số Ủy viên là người có tôn giáo: 11 vị UVUB. Về nhân sự  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn khóa mới có 12/17 Chủ tịch tái cử, 5/17 Chủ tịch tham gia mới; tổng số người tham gia Ban Thường trực các xã, thị trấn khóa mới là 84 vị.

Đến  ngày 23/4/2024  huyện Nghi Xuân đã hoàn thành và thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 -2029 (17/17 xã, thị trấn) ./.

Nguồn: MTTQ huyện Nghi XuânÝ kiến bạn đọc