Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029

10:03 25/03/2024

Tính đến ngày 20/3/2024,  23/23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029, cũng là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở.

Năm 2024, diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029, cũng là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/HU ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên về Lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Xuyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029, ngay từ đầu Quý 3 năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029, cùng với đó cấp ủy các đảng bộ xã, thị trấn trong toàn huyện đã ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình.

MTTQ, các tổ chức thành viên và Nhân dân tham gia hưởng ứng Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền và các ngành, đoàn thể cùng với việc chủ động của Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở nên đến cuối năm 2023 công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội ở cấp cơ sở cơ bản đã hoàn thành. Song song với công tác chuẩn bị Đại hội, Ủy ban MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên đều tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử, chào mừng Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện đã phấn khởi thi đua lao động sản xuất, sáng tạo bằng các công trình, phần việc cụ thể có ý nghĩa thiết thực; đến nay, đã có 357 công trình, phần việc, trị giá 8,6 tỷ đồng được triển khai thực hiện. Đồng thời, MTTQ các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như qua các phương tiện thông tin đại chúng, trực quan sinh động, mạng xã hội (Facebook, Zalo…), đặc biệt tất các các đơn vị trước lúc tổ chức Đại hội đã xây dựng video (Trailer) nhằm tuyên truyền về kết quả hoạt động chào mừng và công tác chuẩn bị Đại hội, đã cỗ vũ và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Cẩm Nhượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Để rút kinh nghiệm chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở, từ ngày 08 đến ngày 09/01/2024 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cẩm Nhượng chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban Mặt Tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Nhượng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029, cũng là đơn vị Đại hội cấp xã đầu tiên được tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh. Quá trình hướng dẫn tổ chức Đại hội điểm cấp xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên nên Đại hội đã thành công và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Sau rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn trong toàn huyện tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2024 -2029 với khí thế sôi nổi và niềm tin mới, đến ngày 20 tháng 3 năm 2024 tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện (23/23 đơn vị) đã hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 và thành công tốt đẹp, cũng là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành, đặc biệt là sự hướng dẫn sâu sát và làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt nên các đơn vị tổ chức Đại hội đúng quy trình, quy định. Các đại biểu tham dự Đại hội được lựa chọn những người tiêu biểu thuộc các thành phần, phù hợp với cơ cấu, đại diện cho các tổ chức, các tôn giáo và cá nhân tiêu biểu, thể hiện ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Về công tác nhân sự, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024 - 2029 được thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ, số lượng nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo phù hợp theo đúng quy định của Đảng, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, yêu cầu, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ ngoài đảng, tỷ lệ nữ, người có uy tín, người tiêu biểu.... Điểm mới của kỳ Đại hội này ở huyện Cẩm Xuyên là đội ngũ Ban Thường trực được trẻ hóa, có phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; nhiệm kỳ mới, ở các đơn vị cơ sở có tổng số 766 Ủy viên Ủy ban Mặt trận, trong đó có 276 Ủy viên là nữ, chiếm tỷ lệ 36%; 204 ủy viên là quần chúng, chiếm tỷ lệ 26,6%; số ủy viên dưới 40 tuổi là 195 vị, chiếm tỷ lệ 25,4%; Đại hội đã hiệp thương cử 185 đại biểu tiêu biểu từ cơ sở tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã thành công tốt đẹp. Đại hội phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và Nhân dân; tổ chức đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Từ những kết quả và thành công của Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, hiện nay công tác Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Xuyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đang được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo Đại hội điểm rút kinh nghiệm toàn tỉnh; dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 4 năm 2024, Đại hội sẽ là sự kết tinh ý chí, hành động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, góp phần xây dựng huyện Cẩm Xuyên phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Thị Mai

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm XuyênÝ kiến bạn đọc