Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029

17:46 22/03/2024

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp là sự kiện chính trị quan trọng. Cả hệ thống chính trị đã và đang tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029, đảm bảo đúng quy trình, quy định, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đối với MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Hà Tĩnh sẽ được tổ chức trong năm 2024. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tầng lớp Nhân dân, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác Mặt trận trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ cơ sở đến tỉnh, đồng thời xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới. Thông qua Đại hội tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, đảm bảo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, trở thành tỉnh khá của cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạch Kênh (huyện Thạch Hà) tổ chức thành công Đại hội cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029.

Để tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 34-CT/TU ngày 26/6/2023 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029; ban hành kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đó, việc tổ chức Đại hội MTTQ các cấp phải phát huy được sức mạnh đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và Nhân dân; Đại hội được tổ chức đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam; đảm bảo nội dung, chương trình, tiến độ, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. Các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về dự thảo báo cáo chính trị đại hội. Báo cáo chính trị cần đánh giá đúng, khách quan tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019 - 2024, khẳng định kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới; thẳng thắn, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029 cần tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận; phân tích đầy đủ bối cảnh tình hình, dự báo thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi; chú trọng khắc phục hạn chế, khuyết điểm; tập trung các giải pháp nhằm tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Về công tác nhân sự bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xây dựng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 có cơ cấu, số lượng hợp lý, có tỉ lệ người ngoài Đảng phù hợp; chú trọng phát hiện, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao với công tác Mặt trận và sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Cấp ủy các cấp phân công, giới thiệu Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy tham gia và hiệp thương làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; giới thiệu Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy có uy tín, năng lực để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã quyết định chọn Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên) là đơn vị tổ chức đại hội cấp xã đầu tiên vào ngày 09/01/2024 để rút kinh nghiệm, chỉ đạo đại hội cơ sở trên toàn tỉnh. Theo đó, mỗi địa phương cấp huyện chọn 01 đơn vị cấp xã đại hội trước để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại hội cấp xã. Tính đến nay, đã có 95/216 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công Đại hội MT TQ cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029. Theo kế hoạch, cấp xã sẽ hoàn thành công tác tổ chức đại hội trong tháng 4/2024; cấp huyện hoàn thành trong tháng 6/2024 và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV dự kiến tổ chức trong tháng 8/2024.

Song song với chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã, cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã và đang triển khai những phần việc cụ thể để chuẩn bị cho Đại hội cấp tỉnh; thành lập 03 tiểu ban phục vụ Đại hội gồm tiểu ban Nội dung - Nhân sự, tiểu ban Tuyên truyền và tiểu ban Hậu cần; xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và các Đề án, văn bản trình Đại hội; kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa XV. Mọi công tác chuẩn bị đã và đang được Ủy ban MTTQ các cấp triển khai thực hiện chu đáo để tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029

Bên cạnh việc chuẩn bị về nội dung và công tác nhân sự, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Với trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ Mặt trận Tổ quốc  từ  tỉnh đến cơ sở, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua trên mọi lĩnh vực, góp phần tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tổ chức thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động đạt kết quả cao. Các phong trào thi đua nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng sâu rộng của Mặt trận Tổ quốc các cấp và mọi tầng lớp nhân dân. Tạo ra đợt sinh hoạt chính trị toàn diện, hiệu quả, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Hiện nay, toàn tỉnh đã và đang tích cực thực hiện hàng trăm công trình, phần việc của Mặt trận Tổ quốc  các cấp và các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại hội như: Làm nhà đại đoàn kết, hỗ trợ mô hình sinh kế, hỗ trợ khám chữa bệnh, tặng quà người nghèo, xây dựng các công trình dân sinh, nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng KDC mẫu, vườn mẫu, làm giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tham dự Lễ Khánh thành nhà ở cho hộ nghèo tại Cẩm Xuyên

MTTQ, các tổ chức thành viên và Nhân dân huyện Hương Sơn xây dựng, chỉnh trang nhà văn hóa - một trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chú trọng công tác tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu với nhiều hình thức phong phú như: Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, treo hàng ngàn băng rôn, pano, khẩu hiệu…; tuyên truyền trực tiếp tại các khu dân cư; đặc biệt là đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử, hệ thống mạng xã hội (Fanpage, Facebook, Zalo…). Nội dung tuyên truyền chú trọng về lịch sử, truyền thống, kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, về mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả đại hội cấp cơ sở.

Có thể nói, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp ủy đảng, phối hợp của chính quyền cùng sự nỗ lực, quyết tâm của hệ thống Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh. Sự quyết tâm, chủ động, khẩn trương, nghiêm túc của Mặt trận các cấp là tiền đề quan trọng giúp cho việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ thành công, góp phần xây dựng tổ chức Mặt trận ngày càng vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hoàng Anh Đức

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnhÝ kiến bạn đọc