Những hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp của người dân Hà Tĩnh trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19
ảnh